Slovo úvodem:

Studentský projekt Mongolsko 2005 pokračuje v přímé návaznosti na projekty Mongolsko 2000-2004. Je produktem nadšení skupiny studentů a profesorů oborů věd o zemi, kteří chtěli a chtějí během studia na Masarykově a Mendelově Zemědělské a Lesnické Univerzitě v Brně poznat oblasti, které jsou z hlediska výzkumu stále perspektivní, a které pro svou dosavadní neprozkoumanost skýtají možnosti unikátních objevů. Jde o jedinečnou příležitost poznat geologické terény, ve kterých lze číst jak v otevřené knize o geologii. Díky tomu, že zemský povrch je zde pouze částečně překryt vegetací, lze vše pozorovat „jako na dlani“.
     Mezi nejpozoruhodnější rozhodně patří výskyty „zkamenělého lesa“ a „dinosauřích údolí“ v poušti Gobi - jedny z cílů naší expedice. Dodnes nejsou všechna naleziště prozkoumána, přestože lze jejich lokalizaci podle geologické pozice ostatních nálezů snadno určit a následně odborně zpracovat. Stejně jako je pro paleontologa snem najít nový druh dinosaura, je také velkou motivací pro mineralogy a petrografy možnost objevit a popsat nový minerál nebo horninu. Příroda je zde jedinečnou laboratoří, umožňující studovat různé změny a procesy jako nikde jinde na světě. Například v okolí Bajkalského planetárního švu, jehož pokračováním je i rozsáhlá studovaná oblast výskytu peralkalických hornin urtit-iolitové řady v blízkosti riftogenního jezera Chovsgol. Neméně významné jsou i pruhy ofiolitových hornin, indikující hranice jednotlivých mikrodesek, které při dávných kolizích s Asií zabudovaly do své stavby i oceánskou kůru nabohacenou platinou, paladiem, atd.

O co vlastně půjde ?

     Naše terénní skupiny budou v Mongolsku působit na základě tříleté smlouvy mezi Technickou univerzitou v Ulaanbaataru, Masarykovou univerzitou v Brně a Mendelovou Zemědělskou a Lesnickou Univerzitou v Brně. Každý ze studentů si vybral témata, kterým se bude věnovat v týmové spolupráci s ostatními členy skupiny. Studenti letošního třetího a čtvrtého ročníku budou mít možnost na získaném materiálu zpracovat výzkumnou zprávu s výstupem informace v podobě odborné publikace v některém domácím nebo zahraničním periodiku (např. Mongolian Geoscientist). Projekt bude pokračovat ve spolupráci s firmou Geotest Brno a.s., která zde bude v rámci tříletého projektu pomoci rozvojovým zemím pracovat na vyhledávání průmyslových vodních zásob v pouštním a polopouštním prostředí. V případě, že se některý ze studentů, jako v minulých letech, rozhodne zpracovat na mongolském materiálu diplomovou práci, bude mít možnost navštívit vybraný terén do ukončení diplomové práce až třikrát. Po předešlých zkušenostech můžeme již s jistotou říci, že údaje, které získáme, budou zcela určitě pro většinu oblastí jednou z prvotních geologických informací a v budoucnu se stanou výchozími pro další geology. Je to vhodná příležitost nejen pro prezentaci studentů samotných, ale i našich „Alma Mater“ Masarykovy Univerzity a Mendelovy Zemědělské a Lesnické Univerzity v Brně.
     Program v Mongolsku bude rozdělen na čtyři hlavní skupiny dle odlišného zaměření. Jednotlivé skupiny budou působit ve vybraných oblastech po dobu dvou měsíců.

Proč ?

     Terénní geologická praxe je pro absolventa určitým prubířským kamenem. Během této praxe si ujasní, kterým výzkumným aktivitám by se v budoucnu chtěl věnovat.
     Když zdárně uspěje a úspěch v podobě odborné publikace je vlastně jednou z podmínek účasti na této expedici, může se v budoucnu prokázat svému zaměstnavateli zvládnutím nelehké praktické zkoušky.
     Laboratorní a odborné zázemí na evropsky srovnatelné úrovni, které je na pracovištích naší univerzity, jim ke zvládnutí nelehké zkoušky bude nápomocno.

Rozpočet
     Rozpočet je kalkulován na dvanáctičlennou skupinu a dvouměsíční pobyt v termínu od poloviny července do poloviny září. Program bude přizpůsoben místním podmínkám.

Položkačástka v Kč
očkování34.000,-
léky50.000,-
víza (Bělorusko, Rusko a Mongolsko)38.000,-
místní přeprava osob, materiálu, PHM280.000,-
ubytování Ulaanbaatar20.000,-
navigační přístroje 2 ks GPS (2 GPS již expedice vlastní)25.000,-
přeprava studijního materiálu do ČR80.000,-
zpracování výsledků, výstavy, konference a přednášky250.000,-
náklady celkem777.000,-

Podrobnosti k rozpočtu lze podat na požádání ústně.

Co nabízíme?

Vedení:Jindřich Kynický
Ondřej Jaroš
a ostatní členové expedice:
Roman Hadacz
Sven Hönig
Vlastimil Skoták
Lukáš Kisza
Jiří Novák
Josef Pubal
Lucie Sanža
Hana Schejbalová
Václav Texl
Alena Trundová

     budou přijati zástupci Technické univerzity v Ulaanbaataru a dalšími institucemi (komorou podnikatelů, zástupcem prezidentské kanceláře a představiteli města). Na těchto místech budeme reprezentovat Masarykovu a Mendelovu Zemědělskou a Lesnickou Univerzitu a také sponzory tohoto projektu podle dohodnutých pravidel.      Po návratu bude provedeno zpracování výsledků a v prosinci, v rámci mezinárodního semináře, bude referováno na Masarykově a Mendelově Zemědělské a Lesnické Univerzitě v Brně o výsledcích expedice a pokračování projektu. Prezentace dosažených výsledků, přednášky pro odbornou i širší veřejnost, jakož i publikace prací v českých i zahraničních periodikách, budou dle možností doprovázeny reklamními materiály sponzorů.

Dále můžeme nabídnout prezentace log sponzorů:

1.      na přednáškách a výstavách souvisejících s činností expedice

2.      na www stránkách s aktuálním propojením na www stránky sponzora

3.      při poděkování sponzorovi v titulcích dokumentárních filmů odvysílaných v televizi

4.      fotografie pro reklamní využití

Protože uskutečnění expedic je vždy značnou finanční zátěží, hledáme sponzory pro jakoukoliv formu spolupráce - finanční podpora i materiální podpora (expediční vybavení).