Lid麼/a>Jindra & Mardos

Mongolsko 2000 se zavazdadly na nᤲa?��� Olomouci

Ȭenov頮a?���xpedice:

Zbyn쫠Bu?        Michal ȡpek
        Ond?ostᬼ/a>
Roman Hada輯a>        Ond?aro?
Jind?Kynick?/td>         P?l Kysel᫼/a>
Michal Slav���/a>        Boris Urbᮥk

Zbyn쫠Bu?

kontakt

Narodil jsem se 17.11.1981 v Brn쮠Studoval jsem postupn젚? v Bratislav쬠ح衮ech u Prahy, gymnẩum v ح衮ech u Prahy a v Pelh?쬠kde jsem roku 2000 maturoval. Pak jsem studoval 2 roky na P? obor odbornᠣhemie, nyn���sem v prvn���ro训ku oboru geologie. V roce 2001 jsem strᶩl 4 m쳭ce pracovn젶 USA, v roce 2002 jsem se z?nil mineralogick頥xpedice do Maroka a pracovn젪sem byl m쳭c v Holandsku.
Michal ȡpek

kontakt

Narodil jsem se 3.7.1981 v Brn쬠kde jsem nastoupil v roce 1988 do z᫬adn���koly. Po 5ti letech , jsem ?n젳lo?il p?ac퍊zkou?ky na v?eobecn? 8mi let騯 studia gymnẩa Jundrov. Po zru?en���ymnẩa Jundrov v roce 1999 jsem p?upil na gymnẩum Matyᚥ Lercha, kde jsem v roce 2001 ?n젭aturoval. V roce 2002 jsem byl p? na chemickou fakultu VUT v Brn쬠kde jsem studoval 2 semestry. V sou衳n頤ob젳tuduji prvn���o训k oboru Geologie na Masarykov젵niverzit젶 Brn쮠Zaj���m se o mineralizaci Li-pegmatit?mo?nosti vyu?it���inerᬹ aluviᬮ��� sediment?td>

Marek Dosbaba

kontakt

Ond?ostᬠ

kontakt

Roman Hada蠼/a>kontakt

Narodil jsem se 8. 4. 1978 v Brn쬠vyu詬 jsem se jako n᳴roja?IS? Olomouckᠡ dᬥ jsem studoval n᳴avbu - podnikᮭ v oboru, kterou jsem zakon詬 maturitn���kou?kou. Pot頪sem absolvoval ro训 studium NJ na jazykov頚kole D. Charlese. V letech 1998 - 1999 jsem byl zam쳴nancem Makro, s.r.o. Od r. 1999 do r. 2001 jsem pracoval na zᣨrann?cheologick?zkumech. V roce 2000 jsem se stal studentem P?ov줥ck頦akulty MU, oboru geologie - muzeologie. Nyn���sem ve 3. ro训ku tohoto bakalḳk騯 programu, mᠺᶬre计 bakalḳkᠰrᣥ je zam츥na na hydrogeologii.

kontakt

Narodil jsem se 13.3. 1980 v Hustope?���. Trval頢ydli?t? m᭠v Hru?ovanech u Brna a p?echodn頶 Brn?. Z᫬adn���kolu jsem nav?t?voval v ?idlochovic���. V roce 1995 jsem nastoupil na St?edn���r?myslovou ?kolu Sl鶡renskou, kterou jsem ?n? zakon?il maturitn���kou?kou v roce 1999. T騯? roku jsem byl p?ijat na P?���dov?deckou Fakultu Masarykovy Univerzity v Brn? na obor geologie.
P?edm?tem moj���o?n���v頰rᣥ v ?est魠semestru byla problematika krystalochemie a paregenez���inerᬿ ze skupiny TiO2 . Od ?���a roku 2002 m᭠zadanou diplomovou prᣩ, kterᠿe?���roblematiku mineralogie k?emen-karbonᴯv?l a jejich vztah k t??k?erᬿm v aluviu v oblasti Talyn Meltes Bulag v jihozᰡdn���Mongolsku. Na tomto ? spolupracuji s firmou Geomin Jihlava.
V letech 1998 a 1999 jsem se ?nil expedic do Rumunska zam??en? geologickou stavbu Ji?n��� Karpat.
V letech 2000 a 2001 jsem byl ?n���m studentsk騯 projektu Mongolsko.
V l鴿 roku 2002 jsem spolupracoval s firmou Geomin Jihlava na odeb���n���zork? t??k?nerᬿ z hornin ?dᮩck頡 podslezsk頪ednotky karpatsk騯 fly?e.
V zim? roku 2003 jsem se ?nil survival expedice na Ukrajin?.
Jind?Kynick?kontakt

Narozen 8.2.1980 v Hustopec���, soucasne studuje pᴽ rocn���oboru geologie na Pr���dovedeck頦akulte MU, Brno. V r᭣i specializace sv騯 oboru se zab?trologi���mineralogi��� geochemi���orninov頡soalkalick?gmatick?rnin a karbonatitu. Vystudoval z᫬adn���kolu v ?idlochovic���. V roce 1994 nastoupil na SP? Sl鶡renskou v Brne, kterou zakoncil maturitn���kou?kou v roce 1998. V letn���obdob���oku 2000 a 2001 se ?nil expedice Mongolia 2000 a 2001. Predmetem v ?est魠semestru se v r᭣i rocn���v頰rᣥ venoval problematice alkalick?gmatick?rnin a karbonatitu. Diplomovᠰrᣥ - Karbonatity ji?n��� Mongolska, bude odevzdᮡ 15. kvetna 2003. Od roku 1998 se aktivne ?n���xpedic do Rumunska, od l鴡 r. 2002 je jedn���z pruvodcu geologicky orientovan?pedic ?pr���dn���perky Rumunska?.
P?l Kysel᫠

kontakt

Jmenuji se Premysl Kyselak. Narodil jsem se 29.07.1977 ve Zline. Zakladni skolu jsem zacal v Ostrave Porube v letech 1983 - 1985. Zbytek jsem vychodil v Otrkovicich. Od roku 1991 do r. 1995 jsem studoval Gymnazium v Otrokovicich s prirodovedeckym zamerenim. Roku 1995 jsem uspesne maturoval. Tehoz roku jsem byl prijat na UK obor geologie, ktery jsem opustil roku nasledujiciho. V roce 1997 jsem absolvoval rocni zakladni vojenskou sluzbu u delostrelectva jako pruzkumnik, ve VU 9675 Jince. V roce 1998 jsem pracoval u firmy Knirsch s. r. o. jako prodejce rucniho naradi Bosch. Na konci tehoz roku jsem nastoupil na MU obor geologie, ktery studuji dodnes. Behem studia jsem se v roce 2000 Zucastnil geologicke expedice Mongolsko 2000. Z vysledku jsem zpracoval rocnikovou praci ve III rocniku.
Michal Slav���

kontakt

Jmenuji se Michal Slav��� Narodil jsem se 25.6.1977 v Brne, kde ?iji dodnes. Stredn���kolu jsem absolvoval na stredn���odborn魠ucili?ti elektrotechnick魬 obor silnoproudᠥlektrotechnika. Po maturite jsem absolvoval rocn���enn���tudium na jazykov頚kole, kde jsem se zdokonaloval v anglictine. Pot頪sem strᶩl 7 mes��� v Anglii, jsem nav?tevoval jazykovou ?kolu. V roce 1998 jsem byl prijat na PrF MU obor geologie, kde se zab?ineralogi��� petrologi���Moje diplomovᠰrᣥ je orientovanᠮa detekci azbestu v ?ivotn���prostred��� bude ukoncena 15.5.2003.
Boris Urbᮥk

kontakt

Narodil jsem se v Hav���v쬠v kraji ?m��� a saz���Ve druh頴?(rok 1988) jsme se s rodinkou p?hovali do Brna, kde ?iju a? doposud. V Brn젪sem se po gymplu p?sil na geologii a tak za衬a moje drᨡ zaryt騯 dobrodruha. V roce 2000 jsem se spolu s n쫯lika kamar᤹ pod���l do Mongolska, co? m??em doporu詴. Vzali jsme to p?oskvu a to doporu赪u taky. V budoucnu bych se rᤠpod���l do n쪡k頩sl᭳k頺em쬠pokud to situace dovol���Jak u? m?udijn���bor napov���, jsem posedl?y, alkoholem a sexem! To v?e se dᠮaj���na na?em ?u geologick?d!

© Mongolia 2003